Vedtægter for klubben

VEDTÆGTER FOR KLUBBEN

Vedtægterne er godkendt på den ordinære generalforsamling foråret 2005.


§1. Klubbens navn:

Østjysk UL-Flyveklub (ØJUL)


§2. Klubbens formål:

Stk. 1 Klubbens formål er at skabe rammer om UL-flyvningen og fremme denne form for flyvning ved bl.a.:

At skaffe UL-flyvning så gode forhold som muligt.


Så ofte som muligt at danne ramme om flyvestævner og udflugtsflyvninger.


At medvirke til højnelse af flyvesikkerheden.


At organisere uddannelse af klubbens medlemmer og udøve kontrol med flyvemateriel.


At fremme undervisningen, specielt blandt unge, således disse kan opnå flyvecertifikat.


Stk. 2 Herudover er det klubbens formål at skabe gode muligheder for medlemmerne. Med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til UL- flyvningen i Danmark.


§3. Medlemskab af organisation:

Klubben er medlem af Dansk UL-Flyver Union (DULFU) og er underkastet dennes vedtægter og bestemmelser.


§4. Optagelse af medlemmer:

Enhver, der støtter klubbens formål, kan blive medlem.

Som medlemmer kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 16 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer kræver forældres/værges samtykke.


§5. Kontingent/ økonomi:

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet opkræves helårlig forud.

Ved indmeldelse efter 30. juni betales halvt kontingent for perioden frem til 31. december.


§6. Udmeldelse og eksklusion:

Stk. 1 Udmeldelse af klubben skal ske ved henvendelse til kassereren.


Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent til den på kontingentindbetalingsbrevets fastsatte tidsfrist, betragtes medlemmet som udmeldt. Denne tidsfrist skal dog mindst være 30 dage.


Stk. 2 Et medlem kan ekskluderes, dersom dette ikke efterlever klubbens, Dansk UL-Flyver Unions eller Statens Luftfartsvæsens love, bestemmelser og anvisninger, samt hvis generalforsamlingen skønner, at et medlem optræder ukollegialt over for klubbens medlemmer.


Stk. 3 Eksklusion skal godkendes på førstkommende generalforsamling.


§7. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Dagsorden bekendtgøres i forbindelse med indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på general- forsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest den 1. februar. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.


§8. Generalforsamlingens dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:


Valg af dirigent.

Formandens beretning.

Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Indkomne forslag.

Fastlæggelse af kontingent.

Valg af bestyrelse og en suppleant til bestyrelsen.

Valg af en revisor og en revisorsuppleant. (Valget er 1-årigt.)

Eventuelt.


§9. Generalforsamlingens ledelse:

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jvf. dog § 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. På begæring af mindst et stemmeberettiget medlem, skal afstemning og valg dog foregå skriftligt. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages.


§10. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måneder efter kravet er stillet over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelse og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.


§11. Bestyrelse:

Stk. 1 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.


Stk. 2 Bestyrelsen består af 3 medlemmer (formand, kasserer, næstformand). Bestyrelsen udpeger materielkontrollant og uddannelsesleder.


Stk. 3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode, således at der vælges 1 medlem i ulige årstal og vælges 2 medlemmer i lige årstal. Genvalg kan finde sted.


Stk. 4 Bestyrelsen konstituerer sig selv til de i stk.3 nævnte poster.


Stk. 5 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede.


§12. Tegning af foreningen:

Klubben tegnes af formanden.


Ved større økonomiske dispositioner, f.eks. ved køb og salg af anlæg m.v., pantsætning af ejendom samt optagelse af lån, skal det forelægges medlemmerne på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.


§13. Regnskab:

Stk. 1 Klubbens regnskabsår er kalenderåret.


Stk. 2 Kassereren skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år, og status pr. 31. december til revisorerne.


§14. Revision:

Revisorerne skal hvert år før 1 marts gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.


§15. Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af klubbens medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis 2/3 af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede, der er til stede.


§16. Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.


Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned.


På denne generalforsamling kan forslaget vedtages når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til de fremmødtes antal, er for forslaget.


I tilfælde af klubbens opløsning skal evt. formue overgives til Dansk UL-flyver union (DULFU).